فسخ نكاح

فسخ نكاح چکیده: اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره‌گی فی‌نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی‌شود مگر بکارت زوجه صراحتاً شرط شده باشد یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد. تاریخ رای نهایی: 1392/08/29 شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٤٠٥ رای بدوی در‌خصوص دادخواست پ.ن. فرزند ح. به‌طرفیت ت.الف. فرزند ن. […]
Read More
وکیل حمید رضا کیائی

جرم رابطه نامشروع

The point of using That is a Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal.Distracted by the readable content of a page when looking at its layout. It is a long established fact that a reader will be Distribution of letters, as the opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages.
Read More

Registration

Forgotten Password?

مشاوره تخصصی