test

وکیل شرکتی کیست؟

برخی از تکالیف و وظایف وکیل شرکتها در قانون مورد احصا قرار گرفته است. لذا مورد وکالت مانند سایر موارد، دربردارنده طرح و اقامه دعوا از ناحیه موکل و دفاع از حقوق ایشان میباشد. حال ممکن است برخی از موارد توسط شرکت از وکیل خواسته شود که انجام آن امور نیز به ید و اختیار وکیل باشد. مانند آنکه در بسیاری از امور شرکتها نیاز به مراجعه به داوری و اخذ استعلامات عدیده از سازمانهای مختلف میباشد. ممکن است وکیلی معتقد باشد که امور خارج از دادگاهها به ایشان مربوطه نبوده و ایشان عهده دار انجام آنها نمیباشد. در این فرض میبایست هرگونه تکلیفی که شرکت از وکیل میخواهد، در متن و شرح وظایف وکیل ذکر و قید گردد. تا از بروز اختلافات در آتی جلوگیری شود.

Registration

Forgotten Password?

مشاوره تخصصی